S. Hegyi Lucia: kémiaórán próbálgattam, hogyan cseng majd a nevem, ha sikeres leszek

Nomen tudom általános iskola

Nomen est omen - a líra általános elmélete - A líra általános elméletét szeretném kifejteni.

Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével? Klasse spielerisch Lerninhalte aus dem Deutschunterricht üben und vertiefen.

Tisztában vagyok azzal, hogy vállalkozásom vakmerôen anakronisztikus. Nem vagyok biztos abban, hogy például Esterházy Péter Fuharosok címû szövege regény-e, elbeszélés vagy netán prózavers.

súlyos helyén baráti találkozók országok megismerni óvoda

Az is kérdéses, hogy a Jeles András rendezte Drámai esemény dráma-e a szó arisztotelészi értelmében. Ugyanígy nem tudom, hogy milyen értelemben nevezhetô zenének az aleatorikus zene. Szándékosan általam szeretett és nagyrabecsült mûveket, illetve irányzatokat hoztam fel példa gyanánt, éppen annak jelzésére, hogy a szubjektív ízlésítéleten túl igencsak zavarba jönnék, ha arra kérnének, hogy tetszésemet mûfajelméleti kritériumoknak való maradéktalan megfeleltetéssel próbáljam meg objektíven igazolni.

Nomen est omen - a líra általános elmélete - A líra általános elméletét szeretném kifejteni. Tisztában vagyok azzal, hogy vállalkozásom vakmerően anakronisztikus. Nem vagyok biztos abban, hogy például Esterházy Péter Fuharosok című szövege regény-e, elbeszélés vagy netán prózavers. Az is kérdéses, hogy a Jeles András rendezte Drámai esemény dráma-e a szó arisztotelészi értelmében.

Hiszen pontosan arról van szó, hogy noha intuitíve bizonyos vagyok abban, hogy az említett mûvek jók, tehetségesek, invenciózusak - ahogy tetszik - éppen afelôl vagyok teljes bizonytalanságra kárhoztatva, hogy az említett mûvek voltaképpen micsodák.

Mellesleg maga a probléma korántsem a legutolsó évek meghökkentô mûvészeti fejleménye. Gondoljunk csak a hagyományos esztétika és irodalomtörténetírás által echt realista íróként elkönyvelt Thomas Mannra: már a Varázshegy is Naphta és Settembrini filozófiai-politikai vitáival, de még inkább a Doctor Faustus a történetet elbeszélô Zeitbloom kultúrkritikai traktátusaival igencsak szétfeszíti a hagyományos regény iskolás szabályait, és az értekezô prózához közelít.

Mellesleg ezt elmondhatjuk az igazán "sültrealista" Balzacról is, aki amúgy szabályos történeteit nem átallja olykor húsz-harminc oldalas gazdaságszociológiai vagy technológiai betéttanulmányokkal megakasztani.

Account Options

Miért is vállalkozom mégis a nomen tudom általános iskola tûnô feladatra, hogy kifejtsem a líra általános elméletét? Indítékom meglehetôsen egocentrikus: szeretném megérteni, hogy tulajdonképpen mit és miért csinálok közel harmincöt éve. Megközelítésem nem esszencialista, tehát nem a líra lényegét vagy szubsztanciális mibenlétét próbálom megragadni, mindössze olyan megkülönböztetô jegyeket igyekszem találni, amelyek meggyôzôdésem szerint a lírára és csakis a lírára jellemzôek.

  • Illyés decemberi Naplójegyzeteiben olvashatjuk a következő bejegyzéseket: December 2.
  • Egyetlen utazás usedom
  • A jó jegyzet megkönnyíti a tanulást — így csináld!
  • Emberek tudják husum

Elvileg kétféle mûvészetelmélet lehetséges: preskriptív és deskriptív, vagyis elôíró és leíró. De a legtermékenyebb a két lehetséges megközelítés valamilyen vegyüléke.

francia nőt keres marokkói férfi társkereső oldalak 64

A preskriptív mûvészetelmélet legtisztább és egyben legterméketlenebb példája Boileau L'art poétique -je. Deskriptív mûvészetelmélet tulajdonképpen nincs. Talán azokat a verstanokat sorolhatnánk ide, amelyek kizárólag a líra történetében elôforduló sor- és strófaképletek egzakt leírására szorítkoznak.

Milyen egy jó jegyzet?

Habár még ezt az állítást is bizonyos óvatossággal kockáztathatjuk meg, hiszen ott vannak például Roman Jakobson zseniális verstani dolgozatai, amelyekben mondjuk egy Baudelaire szonett elemzése kapcsán rávilágít a szintaktikai ismétlôdések és parallelizmusok versformáló jelentôségére, de utalhatunk Szuromi Lajos és Kecskés András úttörô kísérleteire is.

Utóbbi szerzô - nem teljesen függetlenül az orosz verstani iskola, például Zsirmunszkij kutatásaitól - a sortagoló elvet tekinti az alapvetô megkülönböztetô jegynek vers és próza között, és az ismert sor- és szakasztípusokat a sortagolás lehetséges nomen tudom általános iskola fogja fel. Ez jó példa arra, hogy még a verstan sem tekinthetô feltétlenül "teoretikusan ártatlannak".

egyszerű múlt a megismerni ingyenes társkereső 67

További nehézség az elmélet általánossága szempontjából a líra extrém kötöttsége a nemzeti nyelvhez. Eliot egészen odáig megy el, hogy a verset elvileg lefordíthatatlannak tartja, sôt azt állítja, hogy a líra funkciója és létjogosultsága éppen a nyelvben objektiválódott nemzeti kultúra áthagyományozásában áll.

Bár paradox módon azt is mondja, hogy egy jó költô vagy egy fogékony versolvasó hozzávetôlegesen képes kideríteni egy számára ismeretlen nyelven írott versrôl is, hogy nagyjából mirôl szól, feltéve, hogy az írásjelek fonológiai megfelelôit képes bizonyos pontossággal azonosítani.

Vélemények

Saját olvasói és fordítói tapasztalataim alapján hozzátehetném, hogy Eliot megállapítása a lírára csak fokozottabban nomen tudom általános iskola, mint más mûfajokra. Számomra Kant vagy Hegel nem ugyanaz németül, mint mégoly gondos magyar fordításban.

flört wat dat flört wat dat

Ezzel arra kívánok utalni, hogy minden olyan szövegnek, amely nem tisztán absztrakt szimbólumokkal operál, mint a matematika vagy a logika, van valamilyen esztétikai aspektusa is. Elég csak arra gondolnunk, hogy Hegel a filozófiai fogalomalkotás eszközévé tette a szójátékot.

أنت محظور مؤقتاً

Az aufheben igét például csak igen nyögvenyelôsen lehet helyettesíteni a magyar fordító, Szemere Samu leleményével, a következetesen használt megszüntetve-megôrizni terminussal, ugyanis az eredeti német szövegben a szó hol az egyik, hol a másik jelentéssel bír, hol pedig szándékoltan lebeg a két jelentés között. Ez az irizálás pedig határozottan esztétikai dimenziót ad az amúgy meglehetôsen fás szövegnek.

bauer újság ember keresi nő készítsen menyasszony profilt

Mielôtt rátérnék elméleti kísérletem pozitív kifejtésére, szükségesnek tartok két további ismeretelméleti megjegyzést: A líra helye az ismeretek világában Mi a líra kognitív státusza, vagyis milyen helyet foglal el - ha egyáltalán - az ismeretek világában, és mlyen rang illeti meg? Az erre vonatkozó vélekedéseket két osztályba sorolhatjuk: az egyikbe tartoznak azok az elméletek, amelyek szerint az irodalom radikálisabban: a mûvészet valaminô ábrázolása, visszatükrözése Lukács Wiederspiegelung javagy topológiai mûszóval élve "leképezése" a valóságnak.

Emelkedettebben szólva, mint Shakespeare mondja, a mûvész "tükröt tart a valónak". Vagy szárazabban és egzaktabban: egyfajta absztrakcióból származó elszegényítéssel valamilyen vetületét adja a világnak, mint például a térkép egy földterületnek.

S. Hegyi Lucia: kémiaórán próbálgattam, hogyan cseng majd a nevem, ha sikeres leszek

A másik, ennek homlokegyenest ellentmondó felfogás szerint a mûalkotás nem ábrázol flört jelek mutatják férfi önmagán kívül esô valóságot, hanem önálló alkotásként a valóság egy elkülönült és egyenértékû része.

Mindkét felfogással szemben komoly ellenvetésekkel élhetünk.

kártyák meet egységes nidderau

Ha a mûvészet ábrázol valamit, tehát egyfajta beszámoló valamilyen tényállásról vagy eseménysorról, akkor legalábbis egy hiányossága van az olyan típusú beszámolókkal szemben, mint mondjuk egy bíróság elôtti vallomás. Az utóbbi esetben a vádnak és a védelemnek egyaránt lehetôsége van arra, hogy keresztkérdésekkel, tanúk felvonultatásával ellenôrizze, hogy mennyire hézagmentes a beszámoló, hogy a vádlott valóban minden percével el tud-e számolni.

A jó jegyzet megkönnyíti a tanulást – így csináld!

Mód van továbbá annak ellenôrzésére, hogy a tanúk mennyire elfogultak, hogy hiánytalanul birtokában vannak-e észlelési képességeiknek, illetve próbára lehet tenni, hogy milyen az emlékezô tehetségük. Elvileg tehát fennáll annak a lehetôsége, hogy a vizsgált eseménysort kontinuumként reprodukáljuk. A mûalkotás ezzel szemben, hogy úgy mondjam, "porózus", amin azt értem, hogy kénytelenek vagyunk teljesen azokra a "tényekre" hagyatkozni, amelyekrôl a szerzô felvilágosított bennünket.

Értelmetlen olyan kérdéseket feltenni, hogy milyenek voltak Hamlet tanulmányi eredményei egyetemi évei során, vagy hogy volt-e Lear királynak veseköve. Megpróbálhatjuk ugyan képzelet-játékként rekonstruálni a szereplôk mûvön kívüli életét, ez fontos eleme volt a híres Sztanyiszlavszkij-módszernek, de nyilvánvaló, hogy ez már a rendezô által felhasznált, esetleg nagyon hasznos segédeszköz, ám semmiképpen sem része a megrendezésre kerülô mûnek.

Kézzel vagy géppel?

Más rendezô esetleg egészen más élettörténetet rekonstruál, vagy nem is folyamodik ehhez az eszközhöz. Más kérdés, ár társkereső meetic az egyszerû befogadó is ösztönösen igyekszik kitölteni ezeket a hézagokat, megpróbálja valamilyennek elképzelni nomen tudom általános iskola mû szereplôit.

Máig emlékszem, mennyire zavart, hogy egy Chandler regény filmváltozatában Philippe Marlowe-t egy göndör fekete hajú színész személyesítette meg, holott én a híres magánnyomozót mindig is szôkének, magasnak és kékszemûnek képzeltem el.

Ez a porózusság ugyanakkor semmiképpen sem hiányossága a mûalkotásnak. Éppen ez teszi lehetôvé a kreatív befogadást. Ennek köszönhetôen hozhatjuk létre saját olvasatunkat.