Leslie Abraham írásai - Lényegi ismeretek - Őt megismerni és meg is élni

Megismerni a lelkét, Idézetek - megismerni

a legjobb egy tőzsdei ingyen

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent? Válasz Mindenki számára megtudható, hogy Isten létezik.

senegal tánc site

Ma is így szól hozzánk az élő Ige: "Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Megismerni a lelkét megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek" Rómabeliekhez Isten létezésnek az ismeretét így kizárólag aktív törekvésen keresztül lehetséges elfojtani, tudattalanunk birodalmába szorítani.

Sokan mások vélt emberi bölcsességük szerint akarnak hozzáadni Isten ismeretéhez. Az újjászületett keresztény hívő egyik fő ismérve ezzel szemben az, hogy mind jobban és belsőségesebben meg akarja ismerni az Urat Zsoltárok János evangéliumának 3.

A férfi a farizeusok kasztjához tartozó Nikodémus volt, aki zsidó legfelsőbb bíróság meghatározó tagjaként a zsidóság egyik legfőbb vezetője volt. Nikodémus tudta, hogy Jézus Krisztus egyenesen Istentől jött, és őszinte kíváncsisággal fordult az Úr felé. Az Úr Jézus nagy türelemmel ecsetelte neki, hogy szükséges újjászületnie ahhoz, hogy bebocsátást kapjon Isten országába János Nikodémus a lehető legjobb helyre ment, mikor többet akart megtudni Istenről.

lehetőségek a partner keresés

Így olvassuk az Ige bizonyságát: "Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" Kolossébeliekhez — mondja a Szent Lélek Jézus Krisztusról választott szócsövén, Pál apostolon, keresztül.

Jézus Krisztus valóban Isten testté lett Igéje János Jézus tettein és szavain keresztül fedte fel előttünk az Atyát. Jézus Krisztus azért született közénk, hogy maga váljon a mennybe vezető úttá, így érthető, hogy "senki sem mehet az Atyához" csak Ő általa János Ha jobban meg akarod ismerni Istent, akkor szemléld figyelmesen Jézus Krisztust, minden szavát és tettét!

Az első lépés tehát, maga a hit lépése. Mekkora áldás és öröm testvérek, hogy nem nekünk kell megtenni az első lépést Isten felé, hogy nem vagyunk a vallásosság halott és büszke tetteire utalva, hogy nem a mi képességeinken, erőnkön, vagy szorgalmunkon múlik, hogy megismerhetjük Őt! Az első lépés tehát az, hogy jobban megismerjük Jézus Krisztust, hogy megismerjük Azt, Aki Isten nevében jött János Mikor Isten kegyelméből, a Szent Lelke bennünk végzett munkássága és hatalma által újjászületünk, akkor valóban elkezdhetjük megismerni Istent, az Ő tökéletes jellemét, és életünkre vonatkozó akaratát.

ingyenes társkereső a nantes

Korinthusbeliekhez Ezzel szemben azonban "érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem megismerni a lelkét, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg" 1. A Szentírás tehát különbséget tesz az "érzéki" és a "szellemi" ember között.

Ezt az igét akkor is jó emlékeinkbe idézni, mikor arra ragadtatnánk el magunkat, hogy szívtelenül elítéljük világi embertársaink az Igére adott balga reakciót. A Rómabeliekhez igerésze világosan kimondja: " Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten belsőséges megismerése sem saját emberi értelmünk szerint megy végbe, hanem Ő jelentette ki személyesen magát Igéjében, Ő szeretett minket előbb 1. János A Szentírás tanulmányozása ezért kiemelkedő jelentőségű az Úrral való élő kapcsolat ápolásában.

Női kérdések - Férfi válaszok / Hogyan lehet megtudni hogy komolyan gondolja-e?

Ő hajolt le hozzánk, nem mi kerestük Őt előbb Rómabeliekhez Hogyan is lehetne olyasvalakivel kapcsolatunk, akit nem is ismerünk? Szellemi értelemben olyanná kell váljatok, " mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr" — szól hozzánk ma is az Úr Igéjén keresztül.

Péter Isten Igéje maga Jézus Krisztus a szövétnekünk, azaz a világító lámpásunk a halál árnyékának völgyében, igazi örömöt szellemi ember csak Őbenne talál Zsoltárok Azok a testvérek, akik behatóbban megismerik Istent, egyben azok a testvérek, akik jobban képesek Isten azon rendelésének engedelmeskedni, mely szerint nap mint nap be kell töltekezzünk az Ő Szent Lelkével.

Hozzászólások

Mivel az újszövetség alatt élő újjászületett keresztények egyszer és mindenkorra el lettek pecsételve Isten Szent Lelkével, ezért Isten azt már soha-örökké nem veszi el tőlük. Ennél azonban többet jelent az, hogy önös akaratunkat félretéve a Szent Lélek bölcs irányítása mentén falling in kvíz párbaj lépéseinket, hogy Ő általa- és az Ő dicsőségére létezhessünk e világban Efézusbeliekhez Az ima az Úrral való közösségünk egy további tartópillére.

fátyolos nő keres házasság

Mikor imára hajtjuk fejünket, akkor Isten képes és hajlandó minket bevonni az Ő természetfeletti cselekedeteibe, mikor szívből és szívben lásd előbbi igerész magasztaljuk Őt, és nem csak ajkainkkal közelgetünk Hozzá, megismerni a lelkét dicsőségének fénye valóban kiárad életünkre, és jellemét mind jobban megismerjük.

Mikor időnket azzal megismerni a lelkét, hogy Isten múlhatatlan hűségének magasságos tetteit bepecsételjük szívünkbe, akkor mind teljesebben képesek leszünk hátradőlni az Ő megtartó hatalmának békességében és csendességében, akkor már nem is mi- hanem "maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal" Rómabeliekhez Azt is érdemes észbe vennünk, hogy Isten Szent Lelke más hívő emberek tettein és szavain keresztül megismerni a lelkét megnyilvánul, így érdemes és építő hitbéli testvéreink közösségét keresni.

A keresztény lét ugyanis nem egy egyedül küszködő dzsungelharcos élete, hanem gyülekezetben, azaz Jézus Krisztus teste tagjaként, töltjük csak be teljesen elhívásunkat.

Mit tudhatunk meg ezekből Isten ígéreteiről a Krisztus második adventjét megelőző időkre nézve, főképpen a lelki ajándékokról? Isten ígéri, hogy közvetlenül az Úr visszatérése előtt mindezek az ajándékok megmutatkoznak egyházában, és az Ő ígéretei biztosak. A Szentlélek bizonyságával erősíti meg a szívünket, hogy mindannyian megtudjuk, mit kaptunk. Az ajándékok Istentől származnak, Ő mutatja meg nekünk azokat a Szentlélek által.

Isten személyéhez a Biblia tanításához hű prédikáció éppúgy közelebb visz minket, mint a hitben idősebb testvérek Szellem-vezérelt tanácsai. A tűzfészekből kiesett gallyacskához hasonlóan, mi sem leszünk képesek kitartóan izzani az Úrért, ha nem töltünk időt más hívőkkel. Ha azonban a gallyat megint visszatesszük a tűzbe, a többi ágacska közé, akkor megint fényesen kezd el égni.

Igehirdetés Pünkösd I. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.

Foglaljuk tehát röviden össze, hogy hogyan ismerhetjük meg jobban Istent: 1 Fogadd el Jézust Krisztust életed megismerni a lelkét megváltó Uraként!