Budapesti Közlöny, április (6. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Meeting nő terület belfort. Szolgáltatások

Budapesti Közlöny, Bárminemű föllépés elhalasztatott, mig értesülés nem fog ér­kezni a genf-i választott-bíróságnak jövő hétfőn követendő eljárásáról.

meeting nő terület belfort

NewYork, apr. Az úgynevezett Grant elleni köztársaságiak tegnap nagy lelkesedés mellett meetinget tartottak.

meeting nő terület belfort

Egyhangúlag oly határozatot fogadtak el, melyben csatlakoznak a cincinnati-i szabadelvűek felhívásához. A Grant elleni köztár­saságaik és a demokraták coalitiójában az előke­lőbb lapok vezetői viszik a főszerepet.

meeting nő terület belfort

Tárgya: A pénztárnok, könyvlárnok és titkár jelentései és elnöki zárbeszéd. Ezeket megelőzőleg tartatik a XII. Balogh Andor, elnök. Múlt vasárnap járt ugyan, de egy gép elromlása miatt a járásokat fel kellett függeszteni.

A máramarosi nőegylet választmánya. Figyelmeztetjük a közönséget e derék vállalatra, mely érdemes a legnagyobb részvétre, s mely nem nyerészkedő vállalat, hanem a hazai kép­zőművészet ügyét felkaroló intézet, s melyre kivált ná­lunk van 'szükség, hol ritka a moecenás, s a festészet csak gyönge támogatásban részesül. Egy sorsjegy ára csak 50 kr, s ezek a titkári hivatalnál akadémia-pa­lota rendelhetők meg.

Feltehetően a környéken ma is megtalálható erdős-cserjés területekre utal. A területen kelet-nyugati irányban vonuló homoktöltésre a rómaiak építettek utat, az itt megtelepedő cserjék pedig jó tájékozódási pontot jelenthettek az utazóknak. Történelme[ szerkesztés ] A település ben kapott I. Johanna flamand grófnőtőlekkor a térség a flamand grófok vadászbirtoka volt.

A ki két darabot rendel meg, már bérmentve kapja. Mindazok, kik három egymás­után következő sorsolásra 10 — 10 sorsjegy vásárlására kötelezik magukat, a sorsjegyek után eshető nyereségen kívül minden sorsolásra egy-egy albumlapot választ­hatnak a társulat mülapjai közül.

A ki pedig további kötelezettség nélkül 30 sorsjegyet vesz egyszerre, szí­nes nyomatú értékes képet kap. E sorsjáték a képző­művészetek fejlesztésére és az Ínségre jutott hazai mű­vészek, özvegyek vagy árváik fölsegélésére rendeztetik.

meeting nő terület belfort

A sorshúzás visszavonhatlannl máj. April dikén a harmadik osztály ülésében, Stoczek József elnöklete alatt három felolvasás tartatott. Először Kriesch János polytechnikumi tanár mutatott he egy pár uj adatot Magyarország hal­faunájához.

O a halak vizsgálatával már évek óta tüzetesen foglalkozik s már ben egyenesen az akadémiától is megbizást és segélyt kapott ide vágó kutatásai folytatására. Értekezését a ma­gyarországi halakra vonatkozó szakirodalom meeting nő terület belfort kezdi meg, s aztán egyenkint jelen­tést tesz kutatásai némely jelentékenyebb adatai­ról.

Bemutat két igen ritka halfajt, melyeket Sel­­meczen hetvenkét ölnyi mélységű aknában talált. Azután a Garam és a Vág halait sorolja elő. A Garamból eddig hat halfaj volt ismeretes, értekező új quebec találkozó helyén hozzátesz még kilenczet; a Vág folyóból a már ismert 24 fajhoz szintén 8 uj fajt sorol elő, úgy hogy e folyóból szerinte 32 halfaj kerül ki.

Prince On The Roof Panzió Amszterdam

Nevezetesebb azonban ezeknél azon közleménye, mely szerint eddig egyáltalán ismeretlen uj halat is mutat fel, a mit az ó-budai puskapor-torony melletti meleg vizű árokban fedezett föl. E hal a Gobiusok neméből való s már csak azért is érdekkel bir, mert azon hal-család, melyhez tartozik, eddig ha­zánkban épen elő sem fordult, s kiválóan a déli országokban, különösen Törökországban és ott is legtöbbnyire csak tengerekben meeting nő terület belfort tanyázni.

Értekező azt hiszi, hogy valószínűleg a Fekete­­tengerből jöhetett föl. Hát az nem történhetnék-e meg, hogy valami török hódítás kori aquariumból maradhatott itt s az ó-budai árok jó meleg vizében nemzedékről nemzedékre szépen eléldegélt?

Az ország legjobban fizetett nyugdíjasainál is többet kap majd Áder János 21-08-24

Második felolvasó Tóth Ágoston 1. Hét térképet mu­tat be, melyek a franczia határnak koronkinti alakulásait mutatják a westfáli békétől egész korunkig.

meeting nő terület belfort

Végül a jelenlegi határvonal stratégiai jelentőségéről tüzetesebben szól, s azt hiszi, hogy Németország határa Metz, Thionville, Strassburg, Schlettstadt és Uj Breisach által oly hatalmas véd vonalat kapott, a mit Francziaország többé nem könnyen támadhat meg.

Csak Belfort fenyeget még, de ezzel szemközt Németország uj várat építhet, mely körttlbelől annyira lehet a határtól mint Belfort.

meeting nő terület belfort

Lángpiros, csaknem elvakitó vilá­gosság özönlé el szobámat. Felugrottam hirtelen, gon­dolván, hogy tűz van. Midőn az udvarra léptem, saját­ságos tüneményt láttam az égen : éjszaktól délnek — mintha az égboltozat nyilt volna meg — egy három láb szélességű lángszalag világitá meg a földet.