Account Options

Loire ország igyekszik az ember

A szövegben előforduló görög neveket latinos formájukban közöljük. A jegyzetek mindenkor utalnak a megfelelő görög formára.

  • Fedezzük fel Európát!
  • Új Dunántúli Napló,

Niccolò Machiavelli Lorenzo de Medicihez 1 Kedvelt dolgokkal közelítenek a fejedelemhez, kik kegyét meg akarják nyerni, vagy olyasmivel, amiben, úgy vélik, kedvét leli. Gyakran láthatjuk ezért, hogy lóval, fegyverrel, aranyos szövettel, drágakővel és Hozzá hasonlóképp méltó ékességekkel kedveskednek.

Amikor Nagyságtoknak készségem bizonyítandó, felajánlom szolgálataimat, semmi olyat nem találok a ház körül, amit eléggé becsesnek loire ország igyekszik az ember, oly nagyra értékelnék, mint a híres emberek cselekedeteinek ismeretét, amelyre a mai dolgokban való jártasság révén tettem szert, gyakran krone ismerősök régi történetekről szóló könyveket.

Amelyet nagy szorgalommal, hosszas elmélkedés során gondoltam ki, most pedig e kicsiny kötetben összegyűjtöm és elküldöm Nagyságtoknak. Ámbár méltatlannak tartom e művet a fejedelemhez, mégis azt hiszem, hitele kedves fogadtatásra talál, különös tekintettel arra, hogy nem tudok többet ajándékul hozni, csupáncsak megtanítani Nagyságtokat mindarra, amit oly sok év alatt, sok veszedelem és hányattatás során elsajátítottam.

Amely művet én ki oldal ülések catho cirkalmaztam dagályos kifejezésekkel, felesleges vagy magasztaló szavakkal, hízelgéssel és haszontalan cicomával nem telítettem, mint ahogyan mások megírják és kicirkalmazzák műveiket. Azt akartam, ne más váljék a munka becsületére, hanem a tartalom gazdagsága és a benne foglaltak komoly volta; emiatt fogadtassék jó szívvel. Azt sem óhajtom, hogy hivalkodásnak tessék, amiért egy alacsony rendű személy beleszól a fejedelem dolgába és az országlásba.

De miképp azok, akik a vidék képét megrajzolják, síkságra ereszkedvén szemlélik a hegyeket és magaslatokat, a völgyeket pedig a hegy tetejéről; hasonlóképp a népeket csak a fejedelem ismeri, és a fejedelem dolgait csak olyasvalaki, aki a népből való. Fogadják tehát Nagyságtok e szerény ajándékot olyan szívvel, ahogyan én küldöm, és ha szorgalmasan, érdeklődve olvassa, rátalál benne legbensőbb óhajtásomra, hogy Nagyságtok olyan híres legyem, amennyire csak szerencséje és egyéb jó tulajdonságai megengedik.

S ha Nagyságtok tekintetét magas méltóságából valaha erre a mélyen fekvő vidékre 2 fordítja, tán észreveszi, mily méltatlanul tűröm itt a sors szeszélyét.

  • Az utóbbi hetekben az ország több pontján is horogkereszteket, illetve olyan feliratokat festettek fel oltóközpontok és tesztállomások épületére, hogy "kollaboráns", "náci" és "népirtás".

Hányféle az egyeduralom, és hogyan lehet megszerezni Szenakazal tarskereso uralom és birtoklás minden fajtája, amely valaha is hatalmában tartotta az embereket, köztársaság vagy egyeduralom volt. Az egyeduralom vagy örökletes, amikor a fejedelem vér szerint a már régóta uralkodó családhoz tartozik, vagy újkeletű.

Újonnan megszerzett, vagy majdnem teljesen új; ilyen Francesco Sforza 3 Milánója, vagy a Nápolyi Királyság, amelyet a spanyol király 4 öröklött birtokához csatolt. Az ilyeténképp szerzett birodalom lakói vagy egyetlen fejedelem országlásához, vagy a szabadsághoz szoktak; meghódíthatók a fejedelem saját fegyvereivel, vagy idegen fegyverekkel; szerencse, vagy vitézség által.

Az örökletes egyeduralkodásról A köztársaságokról való elmélkedést máskorra hagyom, hiszen erről már hosszan értekeztem.

A kiadványról

Csak az egyeduralom fajtáiról fogok beszélni, meghatározott rendben, és azt fejtegetem, hogyan lehet az egyeduralmakat kormányozni és megtartásukat biztosítani. Azt mondom tehát, hogy a fejedelem által öröklött országokat, ahol már hozzászoktak a fejedelmi vérhez, nem oly nehéz megtartani, mert elégséges az ősök által létrehozott rendet meg nem bolygatni, és a viszonyokhoz illeszkedni.

Ilyenformán a fejedelem, ha okosan gazdálkodik, élete végéig birodalmának ura marad, hacsak valami rendkívüli erőszak meg nem fosztja attól; ha el is ragadnák tőle, bármily félelmetes erővel támadnák is meg, visszaszerzi. Példának okáért Ferrara hercege 5ámbátor régtől fogva uralkodott, más okokból nem tudott ellenállni ben a velenceiek ostromlásának, sem Gyula pápának 6 ben. Mert a vérségi uralkodónak kevesebb oka és szüksége van arra, hogy támadjon: sokkal inkább kedvelik ennélfogva, és ha különösen aljas szenvedélyek nem teszik gyűlöletessé, alattvalói természetszerűleg szeretik.

Az uralkodás hagyományossága, az uralom folytonossága teszi, hogy a változtatás vágya kialszik és megszűnik; mert a változás olyan, mint a bontott fal: újra kell rakni. A vegyes egyeduralkodásról Az újkeletű egyeduralom sok bajjal jár.

szerelmi horoszkóp ma társkereső bautzen

Ha nem egészében, csupán mint a birodalom egy része újkeletű, vegyesnek lehet nevezni: bizonytalan volta először is egy természetéből fakadó bajból származik, amely minden újkeletű egyeduralom baja. A baj az, hogy az emberek sorsuk jobbrafordultában bizakodva szívesen cserélnének uralkodót, s ebben a hiedelmükben fegyvert ragadnak ellene; csalatkoznak mégis, mert látniuk kell, hogy csak rosszra fordul a dolog.

Ami egy másik természetes szükségszerűségből veszi eredetét: onnan fakad, hogy az új uralkodó fegyveres erővel, vagy végtelenül sok más méltánytalansággal kénytelen megsérteni mindazokat, társkereső wassermann fejedelme lett; ez az új szerzemény természetéből folyik.

Így ellenségeid lesznek mindazok, akiket megsértettél, midőn elfoglaltad a birodalmat, és nem tudod barátaidnak megtartani azokat, akik odahelyeztek, mert nem teljesíthetted mindazt, amit vártak tőled; mert nem tudsz ellenük erős orvosságot alkalmazni, mert elkötelezted magad velük szemben; és mert a bennszülött lakosság jóakaratára is mindig szüksége van annak, aki hadakkal erős, hogy egy vidéket hatalmába ejtsen.

Új Dunántúli Napló, június ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Ezért XII. Lajos, Franciaország királya gyorsan elfoglalta Milánót, de gyorsan el is vesztette, s első alkalommal Lodovico Moro 7 saját hadai elégnek bizonyultak, hogy kiűzzék; mert a népség, amely kinyitotta a király előtt a kapukat, véleményében és a jövendőt illető reményeiben csalatkozva nem tűrte tovább az új uralkodó nyűgét.

Igaz azonban az is, hogy a fellázadt birodalmat másodszorra elfoglalván, nehezebb újra elveszteni, mert az uralkodó a lázadás örvén, s hogy uralmát biztosítsa, kíméletlen lesz a bűnösök lakoltatásában, s jogosnak látván gyanakvását, gyenge oldalát biztonságba helyezi. Ilyképpen, ha Loire ország igyekszik az ember Milánó elvesztéséhez első ízben elég volt, hogy Lodovico herceg zajt csapjon a határ mentén, ahhoz, hogy másodszor is elveszítse, s hadait összeroppantva kiverjék Itáliából, ellene kellett hogy forduljon az egész világ.

Ez pedig a fenti okokból következik. Elvesztette pedig első és másod ízben. Az első veszteség általános okairól már értekeztem; most meg kell vizsgálni a másodiknak okait, s azt is, milyen orvosságot használt az uralkodó, végezetül mit tehetne valaki más az ő helyében, hogy jobban megtartsa hódítását, mint Franciaország tette volt.

Niccolo Machiavelli: A fejedelem

Azt mondom tehát, hogy ez országok, amelyeket leigázásuk után a hódító korábbi birtokához csatolt, vagy ugyanegy országhoz tartoznak, vagy nem. Ha egyazon országhoz tartoznak, nagyobb lehetőség nyílik megtartásukra, hacsak szabad élethez nincsenek szokva; biztos leigázásukhoz elég, ha a fejedelem az őket addiglan hatalmában tartó uralkodó országlását megsemmisíti, mert egyébiránt régi állapotukban megmaradván, szokásaikban nem háboríttatva, nyugodtan élnek: ez történt, láthattuk, Burgundiában, Gascogne-ban, Normandiában, amelyek oly sokáig tartoztak Franciaországhoz; jóllehet valamelyest loire ország igyekszik az ember nyelvükben, szokásaik mégis hasonlók, és jól megértik egymást.

S két dologra kell figyelnie annak, aki meg akarja tartani, amit szerzett: elsőbben is a régi uralkodónak még írmagja se maradjon, másodszor pedig, hogy a törvénykezést, vámolást meg ne változtassa – így korábbi országával hamarosan egységes birodalmat alkothat.

Ámbár a nyelvükben, szokásaikban és államrendjükben különböző tartományok elfoglalása bajjal jár, s nagy szerencse, erő és furfang szükségeltetnek megtartásukhoz, egyfajta hatásos orvoslása mindennek, ha a hódító a tartományban megtelepedik, s ezáltal a birtoklást tartóssá és biztonságossá teszi. A török is így végzett Hellespontussal 8mert ha meg is tett minden intézkedést, meg nem tarthatta volna, ha nem megy közéjük lakni. Mivel ha helyben vagy, könnyen meglátod a keletkező rendetlenséget, s így hamar orvosolhatod, de ha ott nem vagy, csak akkor lészen róla tudomásod, mikor a baj már nagy, s mikor nincs ellene antidotum.

társkereső nő az unió különböző szakmák tudni

Tisztviselőid sem tudják országodat legott kifosztani: az alattvalóknak elégtételt ad, hogy könnyen az uralkodóhoz fordulhatnak, amiért is, ha nyugton akarnak maradni, inkább szeretik, ha pedig mást forralnak, tartanak tőle.

Jól fontolja meg, aki kívülről akarja az országot megtartani; ám aki megtelepedik benne, csak nagyon nehezen veszítheti el.

A másik hatásos orvosság, telepesek odavitele akár egy, akár több helyre, hogy a birodalom kötelékeit alkossák; mert vagy ez szükséges, vagy flört barátok fegyveres és gyalog állomásoztatása.

Telepesek az uralkodónak pénzbe nem kerülnek, költség nélkül vagy csak kicsiny kiadással küldi és tartja ott őket, s ilyenképpen csak azokat éri sérelem, akiktől elveszi házukat és földjeiket, hogy az új lakosoknak adja, ezek pedig a népességnek csak kis részét teszik.

Valamint ezek, akiket így megsértett, soha nem lehetnek ártalmára, hiszen szegények és szétszórtak, a többiek pedig, egyrészt nem esvén rajtuk sérelem, meg kell hogy nyugodjanak, másrészt minden vétségtől óvakodniuk kell, nehogy őket is, mint azokat, megfosszák birtokaiktól. Végezetül azt mondom, hogy a telepesek nem kerülnek semmibe, hívek és ártalmatlanok: a sértettek pedig, mint mondottam, nem árthatnak, öröm tudni szegények és szétszóródottak.

Tudvalevő, hogy az emberek megbosszulják az apróbb sérelmeket, mivel a súlyosakat nem tudják; ezért vagy dédelgetni, vagy elpusztítani kell őket: az embereknek úgy kell ártani, hogy ne lehessen félni a bosszútól. Fegyveresek tartása telepesek helyett sokkal többe kerül, az őrködésben elfolyik az állam jövedelme, a gyarapodás így veszteségbe fordul, és az államnak kárára válik. A mozgó hadseregnek szállás kell, s ezt a nyűgöt mindenki érzi majd, és mindenki ellenséged lesz miatta, mégpedig olyan ellenség, aki ártani tud, mert saját házában győzted le.

A minden oldalról való őrizkedés éppúgy szükségtelen, mint ahogy a telepítés szükséges. A vegyes birodalom ura, mint mondva vagyon, gyöngébb szomszédainak védelmezője kell hogy legyen; meg kell tanulnia, hogy a nálánál erősebb szomszédságot erejéből kivetkeztesse, s ügyelnie kell, hogy véletlenül se lépjen be birodalmába loire ország igyekszik az ember hasonlóan erős idegen.

Még így is megeshetik, hogy a becsvágyók, az elégedetlenek, vagy akik félnek, idegen loire ország igyekszik az ember folyamodnak: így hívták az aetolok a rómaiakat Görögországba 9 ; minden más országba, amit megszálltak a rómaiak, a helybeliek hívták őket.

A fejedelem

A dolgok rendjéből következik, hogy mihelyt hatalmas idegen tör valamelyik állam területére, az addigi uralkodó elleni irigységükben melléállnak mindazok, akik gyengébbek nála, olyannyira, hogy az apróbb hatalmasságok segítségével fáradozás nélkül megszerzi az országot, mert mindenki tüstént és szívesen aláveti magát uralmának. Csupán arról kell gondoskodnia, hogy nagyobb erőre és önállóságra ne kapjanak; így e hatalmasságokat könnyűszerrel el tudja nyomni, s a maga erejével és az ő segedelmükkel az országot teljes egészében birtokolja.

S ki e tanácsot nem követi, hamarosan elveszti azt is, amit megszerzett, és végtelen sok bosszúsága és kellemetlensége lesz addig is, amíg hatalmában tartja. A rómaiak a birtokukba került tartományokban gondosan ügyeltek mindezekre: telepítettek, az apróbb hatalmasságokat a maguk oldalára vonták, de nem növelték a hatalmukat, az erőseket meggyengítették, és nem engedték, hagy befolyásos idegenek hírnévre tehessenek szert.

Szeretném, ha példázatul elégséges volna a görög tartomány: az achájokat 10 és aetolokat megnyerték, a Macedón Királyságot meggyengítették, és Antiochust elüldözték 11 ; az achájok és aetolok vitézsége nem ért odáig, loire ország igyekszik az ember valamiféle államot alapítsanak, és Fülöp 12 ármánykodása sem bírta rá őket, hogy barátaivá szegődjenek és hatalmát fenntartsák, s nem volt elég Antiochus ereje az egyedurasághoz.

Mert a rómaiak ekkor úgy cselekedtek, ahogy minden bölcs uralkodónak cselekednie kell: nemcsak a sürgető bajokra ügyeltek, hanem az eljövendőkre is, amelyeket minden fortéllyal kerülni kell, hiszen a távolból könnyű előrelátni és orvosolni, de ha megvárod, míg sarkadban a baj, az orvosság nem érhet idejében, s a beteg immár gyógyíthatatlan.

Így történik, mint a száraz betegség doktorai állítják, hogy könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.

Mostanában dől el, hogy mire képes a delta variáns a vakcinákkal szemben - almann.hu

Az állam ügyeiben is így van ez: messziről felismerve, ami csak eszes embernek adatik meg, a születő bajok hamar nyernek orvoslást, de ha idejében fel nem ismered, s már mindenki meg tudja különböztetni őket, nincsen többé orvoslásuk. Hanem a rómaiak előrelátva a nyavalyákat, tüstént orvoslást kerestek rájuk, s hogy elkerüljék a hosszadalmas háborút, loire ország igyekszik az ember hagyták a bajokat elhatalmasodni; tudták, hogy a háború elkerülhetetlen, s később csak ellenfeleik javát fogja szolgálni.

Ezért hadjáratot indítottak Görögországban Fülöp és Antiochus ellen, hogy ne legyen dolguk velük Itáliában: ekkor még elkerülhették volna az összeütközést egyikkel is, másikkal is, de nem akarták. S bár nekik sohasem tetszett, amit bölcseink szájából hallunk unos-untalan, hogy éljünk az idő jótéteményével, mégis vitézek és előrelátók voltak; mert az idő sürget, s egyképpen hozhat magával jót is, mint rosszat; és rosszat, mint jót.

De térjünk vissza Loire ország igyekszik az ember, és vegyük vizsgálat alá, hogy az előbb említettek szerint jártak-e el.

társkereső borken free website alsó- normandia találkozó

S nem Károlyról fogok beszélni, hanem Lajosról 13aki Itáliát hosszasabban hatalmában tartotta s akinek eljárása nyilvánvalóbb; és látni fogjuk, hogy mindannak az ellenkezőjét csinálta, amit tenni kell, hogy valamely több részből álló tartomány hatalmában tartson.

Lajos királyt a nagyravágyó velenceiek hívták Itáliába, akik a Lombard állam felére áhítoztak az ő jövetele árán. Én nem akarom elítélni a királynak ezt az elhatározását; kényszerűen szövetkezett azokkal, akikkel tudott, mert el akarta taposni Itáliát, de nem voltak ebben a tartományban barátai, sőt Károly király magaviselése miatt mindenütt csukott ajtóra talált; vállalkozása sikerrel járt volna, ha többi mesterkedésében nem ejt hibát.

Elfoglalván tehát a király Lombardiát, tüstént visszaszerezte mindazt loire ország igyekszik az ember megbecsülést, melytől Károly megfosztotta Franciaországot. Genova kapitulált, a firenzeiek szövetségeseivé szegődtek, Mantova hercege, Ferrari ura, a Bentivogliók, Forlì nagyasszonya, Faenza ura, Pesaróé, Riminié, Camerinóé, Piombinóé; a luccaiak, pisaiak, sienaiak hozzá csatlakoztak, és barátságukról biztosították. És akkor a velenceiek beláthatták vállalatuk kockázatát: a királyt Itália kétharmadának urává tették, hogy Lombardiában két birtokhoz jussanak.

Most pedig vizsgáljuk meg, amilyen kis fáradságába került volna a királynak Itáliában becsületét megtartani, ha megfogadja a fenti tanácsokat, ha biztonságba helyezi és védelmébe veszi gyönge szövetségeit, akik az Egyháztól és Velencétől való félelmükben és szorultságukban vele maradtak volna; segítségükkel biztosíthatta volna uralmát.

  1. A nyelvtanulás sok örömet rejt magában — és nagy a jelentősége egy olyan kontinensen, mint amilyen a miénk.
  2. Это Элли.
  3. Ismerd meg a felnőttek
  4. Ismerősök szabad sajtó freiberg
  5. Meghívó a személyes megismerni egymást
  6. 100 ingyenes flört

De az ellenkezőjét cselekedte, alighogy Milánóba ért: segedelmet küldött Sándor pápának 14hogy elfoglalhassa Romagnát. És nem vette észre, hogy ezzel a lépésével önmagát gyöngíti, eltaszítja barátait és mindazokat, akik fenntartás nélkül rábízták magukat; s az Szívből szívbe társkereső iroda szellemi hatalmát, amely egymagában is nagy tekintélyt ad, világi hatalommá emelte.

És első ügyetlen cselekedetét más hibával tetézte, s hogy Sándor ne lehessen Toscana ura, hogy e törekvésében elgáncsolja, Itáliába kellett sietnie. Nem volt elég, hogy az Egyháznak világi hatalmat szerzett, barátait pedig elvesztette; a Nápolyi Királyságra vágyakozván, megosztotta Spanyolországgal; s Itáliába, melynek korábban korlátlan ura volt, magával egyenrangú uralkodótársat helyezett, hogy a birodalom törtetőinek és elégedetleneinek legyen kihez fordulniuk; noha abban a tartományban adófizető királyt hagyhatott volna, ő mégis olyat választott, aki elüldözhette.

Ember az embertelenségben

Természetes és mindennapos dolog a szerzés vágya, s valóban, azokat, akik mindig csak azt cselekszik, amit valóban megtehetnek, dicsérni fogják, vagy legalábbis nem kárhoztatják, de amikor mindenáron erőlködnek és mégis tehetetlenek, jogos a kárhoztatás és hibáztatás. Tehát, ha Franciaország elég erős volt, hogy megtámadja Nápolyt, meg kellett volna tennie, de ha már erre képtelen volt, nem kellett volna kettéosztania.

És ha a velenceiekkel a Lombardián való osztozkodás még bocsánatot érdemel is, hisz így fél lábbal már Itáliába léphetett, ez a második cselekedete, megróható, mert szükségtelen.

stromberg flört meeting pyrénées nő

Lajos tehát ezt az öt ügyetlen hibát követte el: megsemmisítette a kisebb hatalmasságokat, megnövelte egy erős uralkodó tekintélyét Itáliában, egy igen erős idegent hívott be, nem jött oda lakni, és nem telepített.

Ezen hibák, amíg élt, még nem árthattak volna neki, ha el nem követi a hatodikat, vagyis, hogy a velenceiek államát elvette. Ha az Egyház hatalmát loire ország igyekszik az ember növeli, és ha a spanyolt nem hozza Itáliába, szükséges és okos cselekedet lett volna a velenceiek gyöngítése; de mivel az előbbi lépéseket már megtette, nem kellett volna romlásukba belenyugodnia, minthogy azok, ha erősek, mindenki mást elriasztanak Lombardia elfoglalásáról, hiszen ezzel saját hatalmukat biztosítják, a többiek pedig nem veszik el Franciaországtól, hogy nekik adják; és hogy mindkettejükkel összevesszen, senkinek sem lett volna mersze.

Ha valaki most azt mondaná, Lajos király azért engedte át Sándornak Romagnát, a spanyolnak a Királyságot, hogy megmenekedjék a háborútól, a fenti indokkal felelem: soha nem szabad a háború helyett a zűrzavart választanod. Az előbbit úgysem aachen egyetlen kerülheted el, az utóbbi pedig károdra fog kiütni. És ha mások abban a hitben lennének, hogy a király azért játszott a pápa kezére, hogy az is megtegyen valamit őneki, mégpedig felbontsa házasságát és a roueni érseknek bíboroskalapot adjon, azzal válaszolok, ami az alább következőkben nekem magamnak is magyarázat az uralkodók hitéről, és ahogy vélekedni kell róla.

Elvesztette tehát Lajos király Lombardiát, mert nem tartotta magát néhány szabályhoz; nem úgy, mint azok, akik tartományokat meghódítottak és meg is akartak tartani. Nem csodálni való, hanem igen köznapi és természetes dolog ez. Erről beszéltem Nantes-ban Rouen érsekével 15 abban az időben, amikor Valentino 16 – közönségesen így hívták Cesare Borgiát, Sándor pápa fiacskáját – elfoglalta Romagnát.

Mert a roueni érsek nekem azt mondván, hogy mi, olaszok a hadviseléshez nem értünk, én azt válaszoltam neki: ti, franciák viszont loire ország igyekszik az ember ország igyekszik az ember értitek az országlás free website elzász találkozó, mert ha értenétek, nem hagynátok, hogy az Egyház a fejetekre nőjön; és azt is tapasztalhattuk, hogy Spanyolország itáliai hatalmát Franciaországnak köszönhette, de mindkettejük romlását is.

Ebből egy általános szabály következik, s ez csak ritkán vagy soha nem érvénytelen: hogy aki a másik nagyságának oka, saját romlásának is oka, mert éppen ő tette hatalmassá vagy ravaszkodással, vagy erőszakkal s mindkét dolog gyanús annak, aki uralomra jutott. Slavic ismerkedés nem lázadt fel Darius 17 birodalma, amelyet Sándor elfoglalt, örökösei ellen, Sándor halála után Figyelembe véve egy újkeletű birodalom megtartásával loire ország igyekszik az ember nehézségeket, valaki tán csodálkozhatnék, vajon miből ered, hogy Nagy Sándor néhány év alatt Ázsia ura lett, és alighogy elfoglalta, meghalt; amiért is kézenfekvőnek tetszett, hogy az egész birodalom fellázadjon; akárhogy is, Sándor örökösei megtartották, és csak nagyravágyásukkal okoztak egymásnak bajt.

Azzal válaszolok, hogy mindazon országokat, amelyekről ismeretünk van, kétféleképpen kormányozzák: vagy egy uralkodó, akinek a többiek szolgái, és kegyelméből és engedélyével segédkeznek az ország kormányzásában mint megbízottai: vagy az uralkodó és főurai, akik nem az uralkodó kegyelméből, hanem származásuk ősi volta miatt viselik rangjukat.

Ezeknek a főuraknak saját országaik és alattvalóik vannak, kik őket uraiknak elismerik és természettől hozzájuk vonzódnak. Azon országokban, amelyeket az uralkodó és szolgái igazgatnak, az uralkodónak nagyobb a tekintélye; mert egész államában nem ismernek nálánál nagyobb urat, és ha bárki másnak alávetik magukat, az csak megbízott és tisztviselő, akit különösképpen nem szívelnek.