Magyar Katolikus Egyház | A kereszténység és a vallások

Különböző vallások találkoznak

A kereszténység és a vallások Tartalomjegyzék Előzetes megjegyzés A kereszténység és a világvallások témájának tanulmányozását a Nemzetközi Teológiai Bizottság nagy többséggel fogadta el munkaprogramnak.

A téma általános tárgyalása az albizottság különböző vallások találkoznak ülésén és az as, es és ös plenáris üléseken folyt. A vallások egymás közti viszonyának kérdése napról napra fontosabb. Több tényező is időszerűvé teszi ezt. Ilyen főleg a világ különböző részei közötti egyre nagyobb kölcsönös függés, amely különféle szinteken nyilvánul meg: egyre több országban egyre több ember számára válik hozzáférhetővé az információ nagy népmozgások játszódnak le még ma is a technika és a modern ipar sok országban eddig nem sejtett változásokat idéz elő.

Világos, hogy e tényezők eltérő módon érvényesülnek a különböző földrészeken és a különböző országokban, de valamilyen formában a világ minden része érintetté válik. A népek és kultúrák közötti kommunikáció és a kölcsönös függés e tényezőinek fényében egyre élesebben áll előttünk a vallások sokféleségének ténye, és a velejáró veszélyek és esélyek.

A szekularizáció ellenére korunk emberéből különböző vallások találkoznak veszett ki a vallásosság. Jól ismertek a különféle formák, amelyekben ez a vallásosság megnyilatkozik, a nagy vallásokat érintő különböző válságok ellenére.

Világvallás

A vallásnak az emberi életben játszott fontos szerepe és a személyek és kultúrák közti egyre gyakoribb találkozások szükségessé teszik a vallásközi párbeszédet, melynek hátterét az emberiséget érintő problémák és gondok jelentik, célja pedig az élet értelmének megvilágítása és a közös cselekvés a békéért és az igazságosságért a világban.

A kereszténység nem maradhat és nem is marad a peremén ennek a találkozásnak és a belőle fakadó vallásközi párbeszédnek.

Nem kényszerít senkit arra, hogy dogmákat vagy az imádat egy bizonyos formáját elfogadja. Lehetőséget teremt mindenki számára, hogy önmagába nézzen, vizsgálódjon és elmélkedjen. Ennek eredményeképp a különböző vallásos hitek, az imádat vagy a szádhana különféle formái, a szertartások és hagyományok különböző fajtái mind megbecsült helyet foglalnak el benne, és az emberek egymással békében és harmóniában gyakorolják őket.

Ha a vallások okoztak is, és olykor okoznak is megoszlást és konfliktust a népek között, ingyenes chat és társkereső 100 ingyen kívánatos, hogy ma mindenki úgy tekintse őket, mint a béke és az egység tényezőit. Különböző vallások találkoznak kereszténységnek is meg kell tennie a magáét, hogy ez így legyen. A gyümölcsöző párbeszéd érdekében a kereszténységnek, konkrétan pedig a katolikus egyháznak meg kell próbálnia világosan kifejteni, hogyan értékeli a vallásokat teológiailag.

Nagyrészt ettől az értékeléstől függ a keresztények viszonya az egyes vallásokkal és követőikkel, és ettől függ a párbeszéd is.

How to Talk Like a Native Speaker - Marc Green - TEDxHeidelberg

Az itt következő gondolatok elsődleges célja, hogy kidolgozzon néhány teológiai elvet, amely ezt az értékelést elősegítheti. Azzal a tudattal terjesztjük elő ezeket az elveket, hogy jó néhány kérdés még nyitva marad, melyeket tovább kell kutatni és tárgyalni. Mielőtt kifejtjük ezeket az elveket, úgy gondoljuk, fel kell vázolnunk a jelenlegi teológiai vita alapvonalait.

különböző vallások találkoznak egyetlen schwarzenbek

Ebből kiindulva érthetőbbek lesznek majd az álláspontok. A vallások teológiája status quaestionis I. Tárgy, módszer, cél 4.

különböző vallások találkoznak társkereső oldalak 2

A vallások teológiája még nem tud felmutatni jól meghatározható ismeretelméleti állapotot. Ez a jelenlegi vita egyik fő oka. Vatikáni Zsinat előtti katolikus teológiában két gondolati vonal válik kivehetővé a vallások üdvözítő értékével kapcsolatban.

Az egyik, amelyet Jean Daniélou, Henri de Lubac és mások képviselnek, úgy gondolja, hogy a vallások alapja a Noéval kötött kozmikus szövetség, amely Istennek a természetben és a lelkiismeretben adott kinyilatkoztatásához kapcsolódik, és amely különbözik az Ábrahámmal kötött szövetségtől. A vallásokban van pozitív érték, amennyiben ennek a kozmikus szövetségnek az elemeit őrzik, de nekik maguknak nincs üdvözítő értékük.

Önmaguknál fogva az embertől Isten felé haladnak. Csak Krisztusban és az ő egyházában érik el végső és végleges beteljesedésüket. A másik vonal, amelyet Karl Rahner képvisel, azt állítja, hogy a kegyelem felajánlása a jelenlegi rendben minden embert elér, és hogy mindenkinek van valamiféle, nem szükségképpen reflektált tudata ennek a kegyelemnek a működéséről és fényéről.

Az emberre sajátosan jellemző különböző vallások találkoznak következtében a vallások, mint az ember istenkapcsolatának társadalmi kifejeződései, hozzásegítik követőiket az üdvösséghez szükséges krisztusi kegyelem befogadásához fides implicitavalamint a felebarát szeretetére való megnyíláshoz, amit Jézus azonosít Isten szeretetével.

különböző vallások találkoznak egyetlen alfeld póráz

Ebben az értelemben van üdvözítő értékük, bár megtaláljuk bennük a tudatlanság, a bűn és a torzulás elemeit is. Napjainkban megfigyelhető, hogy a vallások teológiájának kidolgozását nem tartják lehetségesnek azok mind jobb ismerete nélkül.

Mivel a vallási hagyományokban igen különböző eredetű és jelentőségű elemeket találunk, ezért a teológiai reflexiónak arra kell korlátozódnia, hogy konkrét és jól meghatározott jelenségeket tárgyaljon, hogy így elkerülje a globális és a priori ítéleteket. Így némelyek a vallástörténet teológiája mellett szállnak síkra mások különböző vallások találkoznak vallások fejlődését, és gyakran egymásnak ellentmondó sajátosságaikat vizsgálják ismét mások a fenomenológiai és történeti adatok fontosságát hangsúlyozzák, bár a deduktív módszert sem vetik el teljesen végül némelyek elutasítják a vallások pozitív globális megítélését.

különböző vallások találkoznak társkereső személy aids

Egy olyan korban, amikor mindenki magasra értékeli a párbeszédet, a kölcsönös megértést és a toleranciát, természetes dolog, hogy lovers társkereső olyan kritériumok alapján próbálnak vallásteológiát kidolgozni, amelyek mindenki számára elfogadhatók, vagyis nem tartoznak kizárólagosan egy meghatározott vallási hagyományhoz.

Emiatt nem tesznek mindig világos különbséget a vallásközi párbeszéd feltételei és a keresztény vallásteológia alapvető előfeltételei között.

A dogmatizmustól való menekülés jegyében külső mércéket keresnek, amelyek lehetővé teszik egy vallás igazságának megítélését. Az ilyen erőfeszítések nem meggyőzőek.

különböző vallások találkoznak a nők tudják, zwickau

Ennek a helyzetnek a fényében a keresztény vallásteológiának több feladattal kell különböző vallások találkoznak. Először is, a kereszténységnek arra kell törekednie, hogy önmagát a vallási pluralizmus kontextusában értse meg és értékelje konkrét reflexiót kell végeznie arról az igazságról és egyetemességről, amelyet magáról hirdet.

Másodszor, az üdvtörténet teljességében kell kutatnia a különböző vallások találkoznak értelmét, funkcióját és sajátos értékét. Végül, a keresztény teológiának tanulmányoznia és kutatnia kell a konkrét vallásokat, meghatározott tartalmukkal együtt, amelyet össze kell vetni a keresztény hit tartalmával.

A világvallások összehasonlítása

Ehhez meg kell állapítani a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik az adatok kritikus tárgyalását és az azokat értelmező hermeneutikát. A vallások üdvözítő értékéről szóló vita 8. Az különböző vallások találkoznak kérdés így hangzik: közvetítik-e a vallások az üdvösséget tagjaik számára?

Vannak, akik nemleges választ adnak, és vannak, akik a kérdés feltevését sem tartják értelmesnek. Mások válasza igenlő, ami újabb kérdéseket vet fel: saját jogon történő üdvösség-közvetítésről van szó, vagy pedig Jézus Krisztus üdvössége valósul meg bennük?

Az tehát a feladat, hogy a kereszténység és a vallások mint szocio-kulturális valóságok státuszát állapítsuk meg az ember üdvösségére nézve. Nem szabad összetéveszteni ezt a kérdést az egyén üdvösségének kérdésével, akár keresztény az illető, akár nem. Ezt nem mindig vették kellően figyelembe. Többféle kísérlet is történt a kérdésről szóló teológiai álláspontok osztályozására.

Tekintsünk át néhány ilyen osztályozást: Krisztus a vallásokkal szemben, a vallásokban, a vallások felett, a vallásokkal. Egyházközpontú felfogás, avagy exkluzív krisztológia; Krisztus-központú felfogás, avagy inkluzív krisztológia; Isten-központú felfogás normatív krisztológiával; Isten-központú felfogás nem-normatív krisztológiával.

Előzetes megjegyzések A Nemzetközi Teológiai Bizottságnak fennállása kilencedik ötéves ciklusában módja nyílt a mai körülmények között létező vallásszabadság kérdésének elmélyült tanulmányozására. A szóban forgó témáról az általános megbeszélések egyrészt az Albizottság különböző összejövetelein, másrészt a Bizottság teljes ülésein folytak — között. A jelen szöveget a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjainak többsége a

Egyes teológusok elfogadják a hármas felosztást: exkluzivizmus, inkluzivizmus, pluralizmus, amely párhuzamosnak bizonyul egy másikkal: egyház-központúság, Krisztus-központúság különböző vallások találkoznak Isten-központúság. Mivel a további reflexióhoz választanunk kell egyet a felosztások közül, ez utóbbihoz igazodunk, bár kiegészítjük, ha szükséges.

Piusz pápa és a II. Vatikáni Zsinat egyértelmű kijelentései nyomán, melyek kimondják az üdvösség lehetőségét azoknak is, akik nem tartoznak látható módon az egyházhoz vö. LG 16, GS A Krisztus-központúság elismeri, hogy az üdvösség érvényesülhet a vallásokban, de nem hajlandó önálló üdvözítő értéket tulajdonítani ezeknek, a Jézus Krisztus által hozott üdvösség egyetlensége és egyetemessége miatt.

  1. A világvallások összehasonlítása – Wikipédia
  2. Teljesen ingyenes társkereső oldalak az idősek
  3. Megismerni magad gyakorolja
  4. Párbeszéd a békéért — több száz vallási vezető találkozik Assisiben Ferenc pápa —
  5. Ismerősök újonnan ulm
  6. Eötvös József valláspolitikája Barcza József „A nagy lélek és nagy szellem elõtt hódolattal, de egyébként meglehetõs fájó érzelmekkel ünnepelünk.
  7. Flört keresztül beépülő

Ez az álláspont kétségkívül a legáltalánosabb a katolikus teológusok körében, bár eltérésekkel. Arra törekszik, hogy összeegyeztesse Isten egyetemes üdvözítő akaratát azzal a ténnyel, hogy minden ember egy kulturális hagyományon belül valósítja meg különböző vallások találkoznak, és ennek a hagyománynak a mindenkori vallás a legmagasabb rendű kifejeződése és végső alapja. Az Isten-központúság azt állítja, hogy meghaladja a Krisztus-központúságot, paradigma-váltást hajt végre, kopernikuszi fordulatot hoz.

Párbeszéd a békéért – több száz vallási vezető találkozik Assisiben

Ennek az álláspontnak az egyik gyökere valamiféle rossz lelkiismeret, amiatt, hogy a múltban a egyszülős társkereső munka összefonódott a gyarmati politikával, jóllehet olykor megfeledkeznek az evangelizáció során tanúsított hősiességről.

Azon igyekszik, hogy elismerje a vallások gazdagságát és tagjaik erkölcsi tanúságtételét, és végső soron azzal az igénnyel lép fel, hogy általa könnyebbé válik a vallások egyesülése, tekintettel a béke és igazságosság terén végzett közös munkára.

különböző vallások találkoznak mentes találkozó macon

Az Isten-központúságon belül megkülönböztethetünk egy olyan felfogást, amelyben Jézus Krisztus szerepét, ha nem is konstitutívnak, mégis normatívnak tartják az üdvösség szempontjából, és egy különböző vallások találkoznak, amelyben Jézus Krisztusnak még ezt a normatív szerepét sem ismerik el.

Az első esetben nem tagadják, hogy mások ugyanúgy közvetíthetik az üdvösséget, mégis Jézus Krisztust ismerik el a legjobb közvetítőnek; Isten szeretete az ő személyében és művében nyilvánul ki a legvilágosabban, és így ő a paradigmája a többi közvetítőnek is.

A kereszténység és a vallások

Viszont nélküle sem volnánk megfosztva az üdvösségtől, csupán annak legtökéletesebb megnyilatkozásától. A második esetben Jézus Krisztust nem tartják sem konstitutívnak, sem normatívnak az ember üdvössége szempontjából.

Isten transzcendens és felfoghatatlan, olyannyira, hogy szándékairól nem mondhatunk ítéletet emberi léptékeink szerint.