Szlovén Néppárt

Egységes párt stájerország,

A töredék-szavazatok alapjaira pártok között 'felosztásra kerülő mandátumokat pártközi 1tanácskozásokon fogják szétosztani. Sfiirlieniberg herceg heliigyminisztcr valószínűleg ilyen töredékszavázátok alapján mandátumhoz jut, de még nem bizonyos, hogy Bintelen, Steidle.

Pfrimer és Fey is kap-e ilyen ntmdátmnotf A nemzeti tanács újonnan mígválasztott tagjai 'között- vannak Sdimült, Heindl minisz­terek, Streemwitz volt kancellár, Foedermayer és Kienböck volt miniszterek, Kunüchak, IIen­ne r és Büresek dr.

8 Órai Ujság, 1930. november (16. évfolyam, 250-274. szám)

Vaugoin szövetségi kancellárt törzskeriile­­tében, Bécs-Hietzingben nem válpsetoiták meg, hanem meg válasz lóit ók ezzel keres nőt madagaszkár a Lipót­városban és Grácbm.

Schober megmarad a politikában Becs, nov.

egységes párt stájerország online dating outaouais

Kaját tudósítónk telefon jelentése. Schober dr.

A törvény értelmében Schobernek. Schober, aki nyári szabadságát nem vette ki, most kéri szabadságát és az új parlament összeillésekor, amikor mandátumá­ról nyilatkozik, kéri felmentését a rendőr­­főnöki állás alóli Túlnyomó antimarxista többség Bécs, nov.

Magyar Távirati Iroda.

  • Nemzeti Ujság, április ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Nemzeti Ujság,

A választár. Mi történik most? A nemzeti tanácsi választások után a dolgok to­vábbi menetéről mértékadó körök ve­­leménye a következő: Mintegy két na' pig fog még tartani, amíg a választások yégso számszerű eredményeit és a tö; redékszavazatokra eső mandátumok síCirtélyszerinti felosztását bizonyosság­gal megállapítják.

Időközben megtör­ténnek az előkészületek a nemzeti ta­nács összehívására. Természetesnek tekintik azonban, hogy már előzetesen tisztázni fogják azt a kérdést, milyen feladatokat fog jelenlegi kormány vég­rehajtani, vagy vájjon szükségesbe a kormány bizonyos átalakítása. Csak három károsult kéri a vacuumos Fischer megbüntetését 1 Saját tudósítónktól.

Vitéz Tass Lajos dr.

Account Options

Ma a sértette­ket hallgatták ki arra, vonatkozóan, vájjon fenntartják-e az orgazdákkal szemben emelt panaszaikat, illetőleg átveszik-e az ügyészség által elejtett vádat mint pótmagánvádlók? Ferenc és Reichmanv Imre ellen nem Vették át a pótmagánvádnt és így ellenük jog­erősen megszűnt az eljárás. Fenyő, Fenyővé, fiát Imre, Reményi László és Garuch Izsák ellen a sértettek átvették a pótmagánvádnt és így ezekkel szemben a bíróság lefolytatta az eljárást.

egységes párt stájerország társkereső oldalak leggyakrabban használt franciaországban

Mindössze há­­'rom károsult kérte a Fischer. Lajos megbün­tetését és érdekes, hogy. A kere-sztónyszo, ciáltata Wiener Montagblatt a lapzártaiig be­érkezett választási eredmények alapján meg­állapítja, hogy az antimarxista irányzat továbbra is fennmarad, nqha. Zeitung megállapítja, hogy a jobboldali át­tolóddá reménye nem teljesült.

  • Szlovén Néppárt – Wikipédia
  • A kádermunka kezd a Magyar Kommunista Párt egyik központi feladatává válni.

Másrészről Schober dr. Gál Jenő dr. István háztulajdo­nos ellen körülbelül Összesen A Béniin Kálmán dr. Gál Jenő képviseletében kérte a Egységes párt stájerország tárgyalás elrendelését, merj, mint, mon­dotta, ezt Gál Jenó dr.

Verebéig Hugódr.

Szlovén Néppárt

A választói névjegyzékek kiigazítása még egységes párt stájerország héten befejezést nyer és mert. A felelőtlen jelszavas politika ellen hirdet harcol a Községi Polgári Párt A Belvárosi Községi Polgári Párt Eskü-téri helyiségében vasárnap délelőtt népes "nagy­gyűlést tartott, amelyen Gaár Vilmos elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy Buda­pest népének- a mostani választásokon nelu országos politikai elvekről, hanem a minden­napi kenyér- kérdéséről kell döntenie.

Lelkes e!

Keményen kritizálta a szélsőségek politikáját, majd hangoztatta, hógy az egységes községi párt nem kormánypárt a városházán, mert minden alkalommal, amikor szükség vtfi rá, őszmtétii rámutat a hibákra, ha azokat a húr­­mányzat követi is el. Glückstahl Samu azt fejtegette, hogy a párt feltűnés nélkül csend­ben dolgozik, nem kérkedik alkotó munkájá­val és az ellenzéki pártok azért hangoztatnak politikai kérdéseket, mert a egységes párt stájerország admi­nisztrációjának és önkormányzatának műkö­désé ellen nem tudnak kifogást emelni.

Az az elv, amelyet ez a párt hirdet, a szabadelvűsé? Dán Géza. Gajéhmek, Morcéi, esi Erdélyt Da-eső- tettek hitvallást a párt iránti ragaszkodásról. A Budai II. Az elnöki megnyitó' után- Bccscy Antal muta­tott- rá az ellenzéki oldalról megnyilvánuló demagóg kortes hadjáratra, amellyel szemben az egységespárt a békét és munkát hirdeti. Dornbdch Eajas a szélsőségektől intette a kis"­­iparosságot, majd Fabírtyi Tihamér, á GatiZ- gynr igazgatója beszélt nagy tetszés mellett. Hjar-rer Ferenc a polgárság összefogását sür­gette.

Kozma Jenő nagy tetszés mellett a párt városházi programját ismertette.

Navigációs menü

egységes párt stájerország A Ferencvárosi Községi Polgári Párt. PavUk Fe. Wolff István, Gyula Ernszt Sándor: Ha e város szelleme meg­romlik, vége a keresztény Magyarországnak is A Keresztény Községi Párt józsefvárosi szervezete a Szent Istváii-Társulat dísztermé­ben tartott ülést. Nagy éljenzés fogadta Ernszt Sándor népjóléti minisztert, aki impozáns be­szédben mutatott ra arra, hogy a választási harc tulajdonképpen » kereszténység harca a moszkvai egységes párt stájerország hatalmak ellen.

Ebben a küzdelemben kibékülésre nem kerül­het sor, egyik félitek buknia keli Budapest keresztény társadalmának teljes összefogá­sára van szükség és akkor a keresztény város­háza uralmát meg nem dönthetik. A Keresztény Községi Párt külső erzsébet­városi szervezete nagygyűlésén Paulhim Ferenc mpgnyitgbeszéde után Csilléry András fejte­gette a párt programját.

A nagygyű­lés lelkes hangulatban ért véget. Ha e város szelleme megromlik, aklipr vége van a keresztény Magyar,országnak is. Azf kell akarni, hogy egységes párt stájerország városházán keresztény tanácsnokok intézzék az ügyeket, akik nem hanyagolják ei a keresztény társadalmat. Hatalmas taps fogadta a miniszter beszédét, majd Toperczecr Áko. Bednárz Hébert apát egységes párt stájerország lieszédc után Wolff Károly szó­lalt fel és tiltakozott az ellen, hogy a vörös pla­kátok reakcióval vádolják őket.

Büszkén muta­tott rá arra, hogy Budapestnek nagyobb hiteid van á világ pénzpiacán, mint akárhány kiilA földi metropolisnak. egységes párt stájerország

Nemzeti Ujság, 1928. április (10. évfolyam, 76-98. szám)

Az, impozáns tapssal fo­gadott felszólalás után Forstsr Aurél puncs társkeresés zá­rószavaival a gyűlés véget ért. Vitéz Bajcsi-Zsilinszky Endre volt nemzet­gyűlési képviselő, Nemzeti Radikális Párt cí­men új partot, alapított és a fővárosi választá­sokon is részt kivan venni. A párt program­ját legközelebb nagygyűlésen fogja a nagykö­zönséggel megismertetni. Demokrata és szabadelvű népgyülések A demokrata párt a Várban, a hegyvidéki kerületben, az Angyalföldön, az Erzsébetváro— bán és a.

egységes párt stájerország esküvői társkereső oldalak

Józsefvárosban tartott választói gyű­lést, amelynek keretében Bródy Ernő, Pakots József, Fábián Béla, Magyar Miklós, Gál Jenő hívták fel csatlakozásra a választó pol­gárokat, A szabadelvű egységes párt stájerország a budai Vigadó­ban, Kőbányán és a Ferencvárosban rendezett nagygyűléseket, llassay Károly, Hajdú Mar­­cel, Balkányi Kálmán, Nagy Andor és fi uracs Marcel beszédeikben a szabadelvű eszmék tá­mogatására kérték a megjelent közönséget.

Gócig Károly dr. Még, 12 tanú kihallgatása Van bátra s így nem való­színű, hogy ma ítélethozatalra kerül a sort A tárgyalás folyik. Olcsó pénzért óriási műsor! Kárpitosáru, vas- és rézbútorgyára [ ; Szőnyeg, függöny,!

A foglalás díja online 3 EUR.