A Horthy-korszak külpolitikája 3. - A Károlyi- és a Gömbös-kormány külpolitikája 1931-1936

3. korszak.

Tartalom

  Ramszesz halálával letűnt a történelmi porondról a XX.

  A hidegháború kora nemzetközi, — A rendszerváltás utáni korszak a volt Szovjetunió és a volt szocialista országok, -től Az Európán kívüli területeknek az európai szemléletű korszakolástól jelentősen eltérő korszakai: Korea : őstörténet — koreai ókor i.

  Ma a a legelfogadottabb évszám.

  3. korszak

  Az ókor végének lehetséges meghatározásai: — Nagy Konstantin elfogadottá teszi a kereszténység gyakorlatát a Milánói ediktummal — a nyugati gótok Alarik vezetésével kifosztják Rómát — Romulus Augustulus megfosztása a nyugatrómai császári címtől, a Nyugatrómai Birodalom bukása A történettudományban különféle időpontokra helyezik a középkor végét.

  Több marginális meghatározás mellett kétféle nézet tekinthető meghatározónak: Középkor ig Ez a nézet Amerika felfedezéséhez köti a változást. 3.

  3. korszak

  korszak a felfogás régóta elterjedt, azon az alapon, hogy a gyarmatosítások következtében alapvetően megváltoztak az európai hatalmak egymás közötti erőviszonyai.

  Csökkent, majd megszűnt a Német-római Birodalom meghatározó szerepe és olyan új nagyhatalmak alakultak ki, mint kezdetben HollandiaSpanyolországmajd Anglia.

  3. korszak

  Franciaország jelentősége is megnövekedett. A modern történészek egy része visszatért ehhez az elképzeléshez, és ezt két okkal indokolja: egyrészt a világkereskedelem súlypontja Amerika felfedezésének következtében a Mediterráneumból áttevődött az Észak-atlanti térségreamivel a világgazdaság centruma is áthelyeződött Észak-Itáliából az atlanti partvidékre.

  Mindennek jelentős hatása volt Európa többi térségére is.

  3. korszak

  Emellett Európa ekkor, a földrajzi felfedezések nyomán lépett ki korábbi kereteiből és gyors terjeszkedésbe kezdett nem csupán politikai értelemben. Szigorúan kultúrtörténeti szempontból elfogadható a könyvnyomtatás feltalálása Gutenbergvagy Luther Márton fellépése a reformáció kezdete is.

  3. korszak

  Mindkettőnek jelentős hosszú távú hatásai voltak, de ez a fajta meghatározás kevésbé 3. korszak átfogónak, mint az előző kettő. Középkor ig A másik nézet az angol polgári forradalom kezdetét tekinti az újkor kezdetének.

  Ez alapvetően a társadalmi formációk marxi elméletén alapul amit a nem marxista, sőt, Marxszal alapvetően szembenálló történészek egy része is elfogad.

  3. korszak

  Eszerint itt és ekkor került első ízben a korábbi 3. korszak meghatározó gazdasági erőre kapott polgárság egyértelműen a 3. korszak hatalom birtokába, amivel az érett feudalizmust felváltotta egy új társadalmi formáció, a kapitalizmus kissé leegyszerűsítve: a gazdaságban a járadék helyett a bérmunka lett a meghatározóés ez alapozta meg a további fejlődést.

  A középkor végének különféle meghatározásai: Konkrétan:.